top of page

Права та обов'язки

Обов'язки учнів

   Права та обов’язки здобувачів освіти регламентуються  відповідно  до ст. 55 Закону України “Про освіту”.

Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

 • здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти;

 • залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Права учнів

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;

 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

 • якісні освітні послуги;

 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

 • відзначення успіхів у своїй діяльності;

 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

 • повагу людської гідності;

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 • трудову діяльність у позанавчальний час;

 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

     Витяг із ЩОРІЧНОЇ ДОПОВІДІ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Правила поведінки

Загальні правила поведінки учнів

 • Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

 • Не дозволяється без дозволу педагогічних працівників йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учні повинн пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

 • Учні школи приносить необхідні навчальні приладдя, підручники, зошити, щоденник. Приходять до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

 • Учні школи проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагогічні працівники звертаються один до одного шанобливо.

 • Учні бережуть майно школи, акуратно відносяться як до свого, так і до чужого майна.

 • Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків, так і під час перерв.

 

Поведінка на уроці

 • Протягом уроку не можна відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За вимогою вчителя (класного керівника) необхідно пред’явити щоденник.

 • Якщо під час занять учню/учениці необхідно вийти з класу, то він/вона повинен/повинна підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

 • Поведінка на перервах

 • Під час перерви учням забороняється: штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми; вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб; палити, вживати алкогольні напої та/або в будівлі і на території школи.

1_30.05.png
2_30.05.png
bottom of page