top of page

Права та обов'язки

Обов'язки педагогічних працівників

    Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників  регламентуються  відповідно  до ст. 55 Закону України “Про освіту”.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • дотримуватися педагогічної етики;

 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

 • педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти;

 • права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти;

 • відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Права педагогічних працівників

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

 • педагогічну ініціативу;

 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

 • захист професійної честі та гідності;

 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

 • безпечні і нешкідливі умови праці;

 • подовжену оплачувану відпустку;

 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

 • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

bottom of page